Issue page

Danilov I., Ivanova V., Nazarov A.

Corporate information systems as sources of savings during crisis

Keywords: corporative information technologies, economic crisis, economic growth, enterprise management technologies

In the article proposed findings of corporate economic information systems and information technologies between the raw and the financial crisis. The article analyzes the main opportunities to increase productivity and efficiency of employees of enterprises in the non-favorable periods of the economic situation. In times of crisis for the management of most companies the basic recipe is to reduce production costs and costs of companies – it is one of the simplest solutions, as opposed to strategic decision-making, marketing, innovation, adoption of which is due to the increased uncertainty prediction even for a short period of time becomes more complicated.

References

  1. Berezin A., Petrenko S. Postroenie korporativnykh zashchishchennykh virtualnykh chastnykh setei [Building a secure corporate Virtual Private Networks]. Setevoi zhurnal [Online journal], 2001, no. 1.
  2. Dubrov A.M., Mkhitaryan V.S., Troshin L.I. Mnogomernye statisticheskie metody [Multivariate statistical methods]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 1998, 352 p.
  3. Danilov I.P., Nazarov A.A., Nikitin V.V. Informatsionno-analiticheskoe soprovozhdenie v upravlenii regionalnymi sotsialno-ekonomicheskimi sistemami [Information and analytical support in the management of regional socio-economic systems]. Problemy i perspektivy razvitiya sotsialno-ekonomicheskogo potentsiala rossiiskikh regionov: materialy 2-i Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Rus. Conf. «Problems and prospects of development of socio-economic potential of Russian regions»]. Cheboksary, Chuvash University Publ., 2013, pp. 217–225.
  4. Kalachanov V.D., Kobko L.I. Ekonomicheskaya effektivnost vnedreniya informatsionnykh tekhnologii [Economic efficiency of introduction of information technologies]. Moscow, MAI Publ., 2006, 180 p.
  5. Nazarov A.A., Nikitin V.V. Imitatsionnaya model dlya otsenki modernizatsionnoi politiki sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona [A simulation model to assess the modernization policy of socio-economic development of the region]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2011, no. 4, pp. 457–462.
  6. Nazarov A.A., Nikitin V.V. Sistema podderzhki prinyatiya nauchno obosnovannykh reshenii pri analize sotsialno-ekonomicheskoi deyatelnosti regionalnykh obektov [The system of support of acceptance of evidence-based decisions in the analysis of socio-economic activities of the regional facilities]. Problemy i perspektivy razvitiya sotsialno-ekonomicheskogo potentsiala rossiiskikh regionov: materialy 4-i Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Rus. Conf. «Problems and prospects of development of socio-economic potential of Russian regions»]. Cheboksary, Chuvash University Publ., 2015, pp. 287–292.
  7. Shopin A.G., Zanin I.V., Burdin A.V. MIS i EMI: informatsionnye sistemy urovnya MES [MIS and EMI: Information level MES systems]. Avtomatizatsiya v promyshlennosti [Automation of Industry], 2009, no. 9, pp. 28–34.

About authors

Danilov Ivan P.
Doctor of Economics Sciences, Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (dip41@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6837-5381)
Ivanova Valentina
information systems department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (valentina_ivan@rambler.ru; )
Nazarov Aleksandr A.
Senior Lecture, Department of Accounting and Electronic Business, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (xukvagpam@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8594-753X)

Article link

Danilov I., Ivanova V., Nazarov A. Corporate information systems as sources of savings during crisis [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2016. – №1. P. 1-6. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2016/1/1/.