Issue page

Danilov I., Mikhaylova S.

Some methodological aspects of determining a regional re-industrialization potential

Keywords: reindustrialization, regional potential, indicators, dynamics, analysis, methodology

Specificity of re-industrialization problems of the Russian economy in modern conditions is developed. Factors and instruments of re-industrialization are examined. The matrix of re-industrialization in its conjunction with economic security of a country is set forward. Indicators of re-industrialization regional potential are identified and methodology of its dynamics analysis is substantiated.

References

  1. Bodrunov S.D. Institutsional’nye mekhanizmy kontseptsii novogo industrial’nogo razvitiya Rossii v usloviyakh VTO [Institutional mechanisms of the New Industrial Development Concept of Russia in WTO]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic revival of Russia], 2013, no. 2, pp. 13–17.
  2. Bodrunov S.D. K voprosu o reindustrializatsii rossiiskoi ekonomiki [About the re-industrialization of the Russian economy]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic revival of Russia], 2013, 4, pp. 4–26.
  3. Danilov I.P., Kravchenko T.V. Formirovanie vzaimoobuslovlennoi sistemy «Konkurentosposobnost’ – Ekonomicheskaya bezopasnost’»: faktornyi podkhod [The formation of the interdependent system «competitiveness – economic safety»: the factorial approach]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2013, 4, pp. 306–312.
  4. Danilov I.P., Mikhailova S.Yu. Sistema dokumentov strategicheskogo planirovaniya gosudarstvennoi politiki v sfere obespecheniya natsional’noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii [The system of documents on strategic planning of state policy in the sphere of ensuring national security of the Russian Federation]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2011, 2, pp. 414–416.
  5. Danilov I.P., Mikhailova S.Yu., Nikitin V.V. Konkurentosposobnost’ i bezopasnost’ ekonomiki Rossii – elementy sistemnogo edinstva [Competitiveness and security of the russian economy – elements of the system of unity]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2012, no. 4, pp. 343–347.
  6. Kazakova N.A. Metodologiya statisticheskogo monitoringa i analiza investitsionnogo analiza regiona: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Methodology of statistical monitoring and analysis of investment analysis of a region. Abstract oa Doct. Diss.]. Moscow, 2008, 39 p.

About authors

Danilov Ivan P.
Doctor of Economics Sciences, Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (dip41@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6837-5381)
Mikhaylova Svetlana Yu.
Doctor of Historical Sciences, Professor, Department of Document Science, Information Resources and Auxiliary Historical Disciplines, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (svemikh1@rambler.ru; )

Article link

Danilov I., Mikhaylova S. Some methodological aspects of determining a regional re-industrialization potential [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2016. – №3. P. 28-31. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2016/3/3/.