Issue page

I. Vasileva, A. Lukianova, S. Gorbatova

Problems of innovations development in transport complex sphere of the Russian Federation

Keywords: innovations, transport complex, region, development strategy, investments, transport system

Innovations development in transport is understood in the context of efforts on enhancing existing decisions and processes and implementing new ones, the given work shall have a permanent and cross-disciplinary character. In particular it concerns railway transport, the share of which makes about 80% of both cargo and passenger traffic of all the country, and cost escalation for its provision can directly result in upturn in inflation. The main problems of functioning and development of the Russian Federation transport complex found reflection in work, analysis and systematization of the results obtained is carried out. Recommendations on improvement of transport infrastructure condition as well as possible instruments for innovations development in the sphere of transport services are offered.

References

 1. Aleksandrov A.Yu. Aktual’nye problemy sovershenstvovaniya institutov razvitiya kon-kurentsii i podderzhki otraslei [Actual problems of improvement of institutes of development of the competition and support of branches]. Nauchnoe obozrenie [Scientific review], 2015, no. 17, pp. 318–323.
 2. Ladykova T.I., Vasil’eva I.A., Savinov A.V. Valovoi regional’nyi produkt kak indikator ekonomicheskoi samodostatochnosti regiona [Gross regional product as indicator of economic self-sufficiency of the region]. Fundamental’nye i prikladnye nauchnye issledovaniya: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Basic and applied scientific researches»]. Ekaterinburg, 2015, pp. 146–150.
 3. Morozova N.V., Bondarenko N.V. Podkhody k otsenke effektivnosti realizatsii regio-nal’nykh strategiy sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya [Approaches to an efficiency evaluation of implementation of regional strategy of social and economic development]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no. 3, pp. 178–182.
 4. Morozova N.V., Vasil’eva I.A. Issledovanie strategicheskikh sil i interesov v pro-tsesse razrabotki i realizatsii strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [A research of strategic forces and interests in process of development and strategy implementation of social and economic development of the region]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2014, no 6. Available at: http://www.science-education.ru/issue/
 5. Sergeeva A.M., Ivanitskaya I.P. Sbalansirovannaya sistema pokazateley kak analiticheskiy instrument otsenki effektivnosti biznesa [Balanced scorecard as analytical tool of an efficiency evaluation of business]. Aktual’nye problemy ekonomicheskoy teorii i regional’noy ekonomiki [Modern problems of the economic theory and regional economy], 2014, no. 4(16), pp. 129–134.
 6. Sorokin O.N. Makroekonomicheskaya informatsiya: voprosy sovershenstvovaniya forma-lizovannogo opisaniya ekonomicheskoy sistemy [Macroeconomic information: questions of enhancement of the formalized description of an economic system]. Aktual’nye problemy ekonomicheskoy teorii i regional’noy ekonomiki [Modern problems of the economic theory and regional economy], 2014, no. 4(16), pp. 69–75.
 7. Tumalanov N.V., Urusova I.N. Vozdeystvie ekonomicheskikh interesov i institutsio-nal’nykh struktur na ekonomicheskoe razvitie [Impact of economic interests and institutional structures on economic development]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no. 1, pp. 245–252.
 8. Federal’naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki: ofits. sait [Federal State Statistics Service: official site]. Available at: http://www.gks.ru.
 9. Shchegoleva E.N. Regional’nye standarty razvitiya konkurentsii [Regional standards of development of the competition]. Kontseptual’nye osnovy strategicheskogo upravleniya regional’nym razvitiem v usloviyakh global’nykh vyzovov: materialy VI Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of VI Rus. Sci. Conf. «Conceptual bases of strategic management by regional development in the conditions of global challenges»], Cheboksarskiy, 2015, pp. 103–106.
 10. Yakovleva A.V., Sokolova G.N. Effektivnost’ logisticheskoy koordinatsii uchastnikov tovarodvizheniya [Efficiency of logistic coordination of participants of merchandising]. Sovremennye tendentsii nauki i tekhnologiy: sb. nauch. tr. po materialam VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of VII Int. Sci. Conf. «Current trends of science and technologies»]. Belgorod, 2015, pp. 148–151.
 11. Yarabaeva T.A., Markov A.V. Sotsial’naya otvetstvennost’ sovremennogo biznes-soobshchestva [Social responsibility of modern business community]. Aktual’nye problemy ekonomicheskoy teorii i regional’noy ekonomiki [Modern problems of the economic theory and regional economy], 2014, no. 1(13), pp. 71–77.

About authors

Vasilieva Inessa A.
Senior Lecturer, Department of State and Municipal Administration and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (inka107@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8495-7867)
Lukianova Anna
economics faculty III year student, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )
Gorbatova Svetlana
economics faculty III year student, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )

Article link

I. Vasileva, A. Lukianova, S. Gorbatova Problems of innovations development in transport complex sphere of the Russian Federation [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2016. – №4. P. 1-8. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2016/4/1/.