Issue page

I. Semenova

Notaryship and protection of minors’ rights: regulatory gaps

Keywords: rights of minors, protection of the childhood, housing rights of children, a notary and protection of children’s rights

An urgent problem of notaries’ activities in modern Russia in the sphere of protection of minors’ rights is considered in the article. The author has raised problems of executing a protective and control function of notaries in protection of children’s housing rights. Basing on results of the research the author draws the conclusion on rather effective mechanism of protection of minors’ rights in modern conditions, however legislative work in this direction has to be continued.

References

  1. Aleksandrova N.V., Fedorov I.Z. Realizatsiya prav grazhdan na spravedlivoe sudebnoe razbiratel’stvo v grazhdanskom protsesse [The right of citizens to a fair trial in civil proceedings]. Vestnik Rossiiskogo universiteta kooperatsii, 2015, no. 4(22), рр. 82–85.
  2. Aleksandrova N.V. Pravosudie kak forma realizatsii i osushchestvleniya sudebnoi vlasti [Justice as a form of realization and the exercise of judicial power]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no. 3, рр. 253–256.
  3. Letova N.V. Pravovoi status rebenka v grazhdanskom i semeinom prave: dis. … d-ra yurid. nauk [The legal status of the child in civil and family law. Doct. Diss.] Moscow, 2014, 463 p.
  4. Semenova I.Yu. Prava nesovershennoletnikh po zakonodatel’stvu RF: problemy realizatsii [The rights of minors according to the legislation of the Russian Federation: problems of implementation]. Zakonnost’ v sovremennom obshchestve: st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «The rule of law in modern society»]. Ufa, 2016, рр. 145–147.
  5. Semenova I.Yu. Organy opeki i popechitel’stva kak pravovoi mekhanizm zashchity prav detei v spornykh situatsiyakh [The guardianship and guardianship as a legal mechanism for the protection of children’s rights in contentious situations]. Sovremennoe sostoyanie i per-spektivy razvitiya rossiiskogo i mezhdunarodnogo zakonodatel’stva: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Current state and prospects of development of Russian and international legislation»]. Ufa, 2016, рр. 109–112.
  6. Semenova I.Yu. Deistvie pravovykh stimulov i ogranichenii v reguliro-vanii semeinykh otnoshenii [The effect of legal incentives and restrictions the regulation of family relations]. Cheboksary, Perfektum Publ., 2012, 220 p.
  7. Semenova I.Yu. Pravovaya priroda opeki i popechitel’stva nad nesover-shennoletnimi det’mi [The legal nature of guardianship and guardianship of minor children]. Novaya nauka: Teoreticheskii i prakticheskii vzglyad [A new science: the Theoretical and practical view], 2016, no. 6-2(87), рр. 189–191.
  8. Semenova I.Yu. Teoreticheskie osnovy konkretizatsii mekhanizma deist-viya pravovykh stimulov i pravovykh ogranichenii v rossiiskom semeinom prave [Theoretical foundations of specification of the action mechanism of legal incentives and legal restrictions in the Russian family law]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no.1, рр. 297–303.

About authors

Semenova Inna Yu.
Senior Teacher of Civil Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (iysemenova@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7557-228X)

Article link

I. Semenova Notaryship and protection of minors’ rights: regulatory gaps [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2016. – №4. P. 70-75. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2016/4/10/.