Issue page

N. Alexandrova

Application of taxation patent system for individual entrepreneurs (on the example of the Chuvash Republic)

Keywords: patent, patent system of taxation, simplified tax system, taxpayers, individual entrepreneurs, small business

The article examines peculiarities of taxation patent system introduced in 2013 for individual entrepreneurs working in small business. In particular, analysis of legislation of taxation patent system for individual entrepreneurs of the Chuvash Republic is performed. The author specifies general conditions of simplified tax system based on a patent, peculiarities of its application in respect to certain types of consumer services, retail trade and catering services. Special attention is paid to calculation of a patent cost, its advantages and disadvantages. A systematic approach to the study of topical issues in the field of taxation was applied in the study. The main results of the study can be used in the educational process in delivering lectures and in practical classes of the subject «Tax law» «Business law» and a number of other legal disciplines.

References

  1. Aleksandrova N.V., Fedorov I.Z. Realizatsiya prav grazhdan na spravedlivoe sudebnoe razbiratel’stvo v grazhdanskom protsesse [The right of citizens to a fair trial in civil proceedings]. Vestnik Rossiiskogo universiteta kooperatsii, 2015, no. 4 (22), рр. 82–85.
  2. Aleksandrova N.V. Sovremennye nauchnye kontseptsii o prirode yuridicheskogo litsa [The modern scientific concept about the nature of the legal entity]. Vestnik Rossiiskogo universiteta kooperatsii, 2013, no. 2(12), рр. 40–43.
  3. Kuz’min Yu.A. Mesto pravosoznaniya v sisteme obshchestvennogo soznaniya [The place of legal consciousness in the system of social consciousness]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2009, no. 1, рр. 116–122.
  4. Markelov A.G., Bubnova O.Yu. O nekotorykh zakonotvorcheskikh oshibkakh sovremennogo UPK RF [Some legislative errors of the modern code of criminal procedure]. Yuridicheskaya tekhnika [Legal technique], 2015, no. 9, рр. 449–450.
  5. Semenova I.Yu. Teoreticheskie osnovy konkretizatsii mekhanizma deistviya pravovykh stimulov i pravovykh ogranichenii v rossiiskom semeinom prave [Theoretical foundations of specification of the action mechanism of legal incentives and legal restrictions in the Russian family law]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no. 1, рр. 297–303.
  6. Semenova I.Yu. Napravleniya deyatel’nosti organov gosudarstvennoi vlasti sub”ektov v sfere zashchity materinstva i detstva [Activities of the state authorities of the constituent entities in the sphere of protection of motherhood and childhood]. Innovatsionnoe razvitie obshchestva v period modernizatsii: ekonomicheskie, sotsial’nye, filosofskie, politicheskie, pravovye zakonomernosti i tendentsii: materialy Mezhdun. nauch.-prakt. konf.: v 3 ch. [Proc. of. Int. Sci. «The innovative development of society in the period of modernization: economic, social, philosophical, political, legal patterns and trends»]. Saratov, 2014, рр. 50-51.

About authors

Aleksandrova Nadezhda V.
Candidate of Law Sciences, Associate Professor of Civil and Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (nadyaalex@list.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7145-3010)

Article link

N. Alexandrova Application of taxation patent system for individual entrepreneurs (on the example of the Chuvash Republic) [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2016. – №4. P. 41-47. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2016/4/6/.