Issue page

Gabaidullina D.

Legislative privision for commercialization of intellectual properties in educational field

Keywords: higher educational institutions, scientific institutions, business entities, intellectual property, commercialization

The article examines the process of commercialization of intellectual property created by business entities at universities and research institutions. It discusses the problems arising in legal forms of business entities, created at universities and research institutions. The result of the study performed showed that absence of a basic legislative act as well as issues of organizational and legal mechanism prevent successful implementation of intellectual property results obtained by business entities, organized at universities and research institutions. In conclusion, the article notes the need in improving the legal framework regulating the relations arising in the process of intellectual property results commercialization in educational sphere. The ways of improving organizational and legal mechanisms are offered.

References

  1. Aleksandrova S.U., Badaev M.M. Ispol’zovanie zarubezhnogo opyta v formirovanii innovatsionnoi sistemy vysshego professional’nogo obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii [The use of foreign experience in the formation of innovative system of higher professional education in the Russian Federation]. Vestnik instituta ekonomiki Rossiiskoi Akademii nauk [Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences], 2011, no. 4, pp. 140–149.
  2. Balykhin M.G. Razvitie predprinimatel’stva v vysshem uchebnom zavedenii na osnove kommertsializatsii rezul’tatov intellektual’noi deyatel’nosti: dis. … d-ra ekon. nauk [The development of entrepreneurship in higher educational institutions on the basis of commercialization of results of intellectual activity. Diss. Abstract]. St. Petersburg, 2016, 41 p.
  3. Bykova O.N., Nurlieva Ya.S. Problemy razvitiya mekhanizma kommertsializatsii rezul’tatov intellektual’noi deyatel’nosti gosudarstvennykh obrazovatel’nykh uchrezhdenii [Problems of developing mechanism of commercializing intellectual activity results in state academic organizations]. Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom [Professional Education in Russia and abroad]. 2012, no. 7, pp. 30–39.
  4. Maikova S.E., Golovushkin I.A. Kommertsializatsiya rezul’tatov nauchno-issledovatel’skoi deyatel’nosti kak osnovnoi faktor innovatsionnogo razvitiya natsional’nogo issledovatel’skogo universiteta [Commercialization of results of research activities as a basic factor of innovative development of national research University]. Izvestiya vuzov. Povolzhskii region. Obshchestvennye nauki [Proceedings of the universities. Volga region. Social Sciences], 2012, no. 4(24), pp. 110–118.
  5. Maikova S.E., Golovushkin I.A. Malye innovatsionnye predpriyatiya kak naibolee predpochtitel’naya forma kommertsializatsii vuzovskikh razrabotok [Small innovative enterprises as the most appropriate form for commercialization of university technologies]. Integratsiya obrazovaniya [Integration of education], 2013, no. 4(73), pp. 31–39.
  6. Neifeld D.A. Malye innovatsionnye predpriyatiya: nauch.-metod. posobie [Small innovative enterprises: scientific-methodical manual]. Novosibirsk, 2014, 54 p.
  7. Novikova E.N., Parakhina V.N. Razvitie infrastruktury kommertsializatsii innovatsii [The development of infrastructure of commercialization of innovations]. Vestnik Severo-Kavkazskogo federal’nogo universiteta [Herald of North-Caucasus Federal University], 2013, no. 2(35), pp. 258–262.
  8. Satalkina N.I., Dvoretskii S.I., Krasnyanskii M.N., Galygin V.E., Tarov V.P., Pas’ko T.V., Terekhova G.I. Kommertsializatsiya rezul’tatov intellektual’noi deyatel’nosti nauchnykh i obrazovatel’nykh uchrezhdenii: sostoyanie i perspektivy razvitiya: monografiya [Commercialization of results of intellectual activity of scientific and educational institutions: condition and prospects of development: monograph]. Tambov, 2012, 168 p.
  9. Yanykina N.O., Toivonen N.R. Innovatsionno-predprinimatel’skaya deyatel’nost’ v vysshem uchebnom zavedenii: organizatsionno-metodicheskie aspekty [Innovation and entrepreneurship in higher educational institutions: organizational and methodical aspects.]. Trudy XV Vserossiiskoi ob”edinennoi konferentsii «Internet i sovremennoe obshchestvo» (IMS-2012) [Proc. of the XV Rus. Joint Conf. «Internet and modern society» (IMS-2012)]. St. Petersburg, 2012, pp. 173–181.

About authors

Gabaydullina Dina
graduate student, junior researcher, Institute of Ecology and Subsoil Use of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Russia, Kazan (dina-1812@mail.ru; )

Article link

Gabaidullina D. Legislative privision for commercialization of intellectual properties in educational field [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №2. P. 43-50. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/2/5/.