Issue page

Novozhilova N.

Using the service «1C: Enterprise 8 via the Internet for educational institutions » for studying economic courses

Keywords: higher education, service «1C:Enterprise 8 via the Internet for educational institutions», «1C:Managing a small firm», forms of entities and cooperation in the economy, development of productive forces, technical progress, cloud technologies, 1C

The article is devoted to organization of educational process focused on studying «1C:Enterprise» products using the service «1C:Enterprise 8 via the Internet for educational institutions», improving organizational forms of cooperation in economy between training firms and real economy, improving the quality of future productive forces through students’ use of technological advancements.

References

  1. Arlanova O.I., Vasil’eva O.N., Vasil’eva T.Y, VoskresenskaYa N.V., Il’ina N.V., L’vovaM.V., Panferova L.V., Romanova O.A., Capulina F.H. Bukhgalterskii finansovyi uchet: praktikum (uchebnoe posobie) [Financial accounting: workshop (tutorial)]. Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniya [International Journal of Experimental Education]. 2015, no. 12(1), pp. 113–114.
  2. Digo S.M., Nuraliev B.G. Sovershenstvovanie sistemy podgotovki spetsialistov, vladeyushchikh informatsionnymi tekhnologiyami [Improving the system of training specialists with information technology]. Novye tekhnologii v obrazovanii: tesis dokl. XV Mezhdun. konf. [Proc. of XV Int. Sci. Conf. «New Technologies in Education»]. Moscow, 2015, vol. 1, pp. 7–19.
  3. Novozhilova N.V. Informatsiya, intellekt i znanie kak vazhneishie dvizhushchie sily ekonomiki [Information, intelligence and knowledge as the most important driving forces of the economy] Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2007, no. 3, pp. 455–463.
  4. Novozhilova N.V., Kharitonov M.Yu. Analiz processa vnedreniya sertificirovannykh kursov 1S v uchebnyi process FGBOU VPO «Chuvashskii gosudarstvennyi universitet imeni I.N. Ul’yanova» [Analysis of the integration of 1C-certified training courses into the educational process of I.N. Ulyanov Chuvash State University]. Novye tekhnologii v obrazovanii: tez. dokl. XVI mezhdun. konf. [Proc. of XVI Int. Sci. Conf. «New Technologies in Education»]. Moscow, 2016, vol. 1, 83–85.

About authors

Novozhilova Nina
candidate in economics, accounting and e-business department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (mallin@mail.ru; )

Article link

Novozhilova N. Using the service «1C: Enterprise 8 via the Internet for educational institutions » for studying economic courses [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №4. P. 82-86. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/4/13/.