Issue page

Danilov I., Morosova N., Ladykova T., Krasnov A.

Index analysis of manufacturing industries in re-industrialization aspect

Keywords: re-industrialization, re-industrialization potential, manufacturing, investment, Federal districts, the Volga Federal district, indices, matrix of reindustrialization potential, strengths and weaknesses of Federal districts, strengths and weaknesses of the Volga Federal district

The article presents the main results of analysing re-industrialization potential in the Russian Federation on the basis of 11 indices obtained by normalization of basic indices characterizing the state of manufacturing in the period 2005-2016 in Federal districts. The present work is sequel to the study of reindustrialization theory and practice aimed at increase in performance efficiency and competitiveness of the Russian economy. The economic policy currently being implemented in the Russian Federation does not promote reindustrialization, namely increase in performance efficiency of manufacturing activities on a qualitatively new, modernization basis. The tested methodology can be used to assess the potential for reindustrialization both for individual regions and for the Russian Federation as a whole.

References

  1. Vasil’eva N.F., Lyashenko A.Yu. Industrial’naya politika v SShA i Evrope: kurs na reindustrializatsiyu [Industrial policy in the US and Europe: a course for reindustrialization]. Vestnik Instituta ekonomicheskikh issledovanii [Bulletin of the Institute for economic research], 2017, no. 3(7), pp. 51–62.
  2. Danilov I.P., Mikhailova S.Yu. Metodologicheskie aspekty opredeleniya regional’nogo potentsiala reindustrializatsii [Methodological aspects of determining the regional potential of re-industrialization]. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Chuvash State University], 2016, no. 3, pp. 28–31.
  3. Danilov I.P., Mikhailova S.Yu, Morozova N.V., Ladykova T.I. Prakticheskie aspekty otsenki potentsiala reindustrializatsii federal’nykh okrugov RF [Practical aspects of estimation of potential of reindustrialization of the Federal districts of the Russian Federation]. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii [Herald of Economics, Law and Sociology], 2016, no. 4, pp. 23–26.
  4. Mal’tsev A.A., Mersier-Suissa K., Mordvinova A.E. K traktovke ponyatiya «reindustrializetsiya» v usloviyakh globalizatsii [Interpretation of the concept of “re-industrialization” in the context of globalization]. Ekonomika regiona [Regional economy], 2017, vol. 13, iss. 4, pp. 1044–1054.
  5. Razvadovskaya Yu.V., Rudneva K.S. Issledovanie parametrov tekhnicheskogo perevooruzheniya osnovnogo kapitala v usloviyakh reindustrializatsii ekonomiki: statisticheskie aspekty [Study of the parameters of technical re-equipment of fixed assets in the conditions of re-industrialization of the economy: statistical aspects]. Journal of economic regulation, 2017, no. 2, pp. 30-46.
  6. Khairulina Ya.R., Dushin A.V., Lyaptsev G.A. Deindustrializatsiya rossii-skoi ekonomiki: problemy i vozmozhnosti [The de-industrialization of the Russian economy: challenges and opportunities]. Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 2016, no. 4(44), pp. 80–83.
  7. Chekmarev V.V. Garmonizatsiya promyshlennoi politiki i protsessov reindustrializatsii [Harmonization of industrial policy and re-industrialization]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova, 2014, no. 6, pp. 122–129.

About authors

Danilov Ivan P.
Doctor of Economics Sciences, Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (dip41@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6837-5381)
Morozova Natalia V.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (morozovanw@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7284-7660)
Ladykova Tatiana I.
Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (ladykova@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3125-8429)
Krasnov Andrey G.
Candidate of Economics Sciences, Senior Researcher, Scientific Research Laboratory «Modeling and Forecasting of Social-Economic Processing and Systems», Chuvash State University, Russia, Cheboksary (klaxd1@yandex.ru; )

Article link

Danilov I., Morosova N., Ladykova T., Krasnov A. Index analysis of manufacturing industries in re-industrialization aspect [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2018. – №2. P. 1-12. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2018/2/1/.