Issue page

DOI: 10.47026/2499-9636-2021-4-16-27

Ladykova T.I., Danilov I.P.

The Main Indicators of Indicative Planning in the Economic Block of the Regional Digital Economy

Keywords: digital economy, indicative planning, indicator, aggregated indicator of digital economy development

The article examines the main approaches to developing the system of indicators for indicative planning in the economic block of digital economy in modern conditions, including the regional level. The relevance of the study is determined by the fact that indicative planning for the digital economy development is an important component of regional and federal government systems. The purpose of the research is to study the existing and to form the author's approach to determining the essence and specific content of the system of indicators for indicative planning the development of the digital economy at various levels of public administration, the specifics of implementation at the regional level. In the theoretical aspect, the results obtained will contribute to further development of theory and methodology in indicative planning and digital economy. In practical terms, they can be used to improve and develop existing planning systems in the Russian Federation. In the course of the research, the main indicators characterizing the level of digital economy development were proposed and their analysis was carried out in respect to the Russian Federation. The use of the proposed indicators' system as an integral part of digital economy indicative planning will make it possible to effectively achieve the planned states of socio-economic systems in the conditions of increasing international competition, digitalization and informatization of the society.

References

  1. Avdeeva I.P. Analiz perspektiv razvitiya tsifrovoi ekonomiki v Rossii i za rube-zhom [Analysis of the prospects for the development of the digital economy in Russia and abroad]. In: Tsifrovaya ekonomika i «Industriya 4.0: problemy i perspektivy: tr. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Sci. Conf. «Digital Economy and Industry 4.0: Problems and Prospects»]. St. Petersburg, 2017, pp. 19–25.
  2. Bolgova E.V., Grodskaya G.N., Kurnikova M.V., Merkulov D.S. Kontseptsiya, Strategiya, metodika otsenki razvitiya tsifrovoi ekonomiki innovatsionnykh regionov [Concept, Strategy, methodology for assessing the development of the digital economy of innovative regions]. Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva, 2020, no. 1(45), pp. 22–31.
  3. Danilov I.P., Ladykova T.I., Krasnov A.G. Metodicheskie polozheniya monitoringa izmeneniya makroekonomicheskikh parametrov v protsesse indikativnogo planirovaniya [Methodological provisions for monitoring changes in macroeconomic parameters in the process of indicative planning]. Oeconomia et Jus, 2020, no. 1, pp. 9–16.
  4. Ispol’zovanie informatsionnykh i kommunikatsionnykh tekhnologii v organizatsiyakh: kratkii glossarii [The use of information and communication technologies in organizations: a short glossary]. Available at: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/FsBZ5j7X/3-inf_2019.rar.
  5. Kozlov A.V., Teslya A.B., Ivashchenko A.A. Formirovanie sistemy indikatorov dlya mo-nitoringa protsessov tsifrovizatsii natsional’noi ekonomiki [Formation of a system of indicators for monitoring the processes of digitalization of the national economy]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Ser. Ekonomika, finansy i upravlenie proizvodstvom, 2021, no. 01(47), pp. 97–107. DOI: 10.6060/ivecofin.20214701.522.
  6. Kryukova A.A., Mikhalenko Yu.A. Instrumenty tsifrovoi ekonomiki [Digital Economy Tools]. Karel’skii nauchnyi zhurnal, 2017, no. 3(20), pp. 108–111.
  7. Markova V.A. Tsifrovaya ekonomika [Digital Economy]. Moscow, INFRA-M. Publ, 2018, 186 p.
  8. Stefanova N.A., Sedova A.P. Model’ tsifrovoi ekonomiki [The Digital Economy Model]. Karel’skii nauchnyi zhurnal, 2017, no. 1(18), pp. 91–93.
  9. Sukharev O.S. Informatsionnaya ekonomika, transaktsionnye izderzhki i razvitie [Information economy, transaction costs and development]. Zhurnal ekonomicheskoi teorii, 2012, no. 1, pp. 50–61.
  10. Teplyakova M.Yu., Khabib M.D. Issledovanie razvitiya tsifrovoi ekonomiki: regio-nal’nyi aspekt [Research on the development of the digital economy: regional aspect]. Vestnik universiteta, 2020, no 4. pp. 137–143. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-4-137-143.

About authors

Ladykova Tatiana I.
Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (ladykova@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3125-8429)
Danilov Ivan P.
Doctor of Economics Sciences, Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (dip41@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6837-5381)

Article link

Ladykova T.I., Danilov I.P. The Main Indicators of Indicative Planning in the Economic Block of the Regional Digital Economy [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2021. – №4. P. 16-27. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2021/4/3/. DOI: 10.47026/2499-9636-2021-4-16-27.