Issue page

DOI: 10.47026/2499-9636-2023-4-50-58

Sokolova G.N.

Assessment of the market value of agricultural land

Keywords: market value, income approach, comparative approach, agricultural land, cadastral valuation, cadastral value

The issues of assessing the market value of agricultural land are considered. The purpose of the study is to analyze the specifics of determining the market value of agricultural land, and the factors affecting their value. Materials and methods. The study used approaches to assessing the market value of agricultural land, the regulatory framework governing the process of determining the market value, as well as the principles that guide the appraiser in determining the value of the object. Study results. The analysis of approaches and methods used in assessing the market value of agricultural land has shown that existing methods do not fully take into account the specifics of the assessed object in terms of determining the risks, which may eventually affect the market value. The market value of an agricultural land plot is influenced to a greater extent by natural factors, on which the efficiency of agricultural production depends, which should be taken into account when determining its value by a profitable approach. The Order of the Ministry of Property of the Russian Federation dated March 6, 2002 № 568-r (as amended on July 31, 2002) "On Approval of Methodological Recommendations for Determining the Market Value of Land Plots" contains instructions on determining the capitalization rate for the method of land rent capitalization and the method of intended use, in which calculation is reduced to doubling the risk-free income rate. As a result, it can be said that natural factors are not taken into account when calculating the market value of agricultural land plots. Based on the analysis, the factors determining the market value of agricultural land plots have been identified, which include the location of the site, its distance from the city, terrain and landscape, availability of communications (gas, water, electricity), the category of the land plot and the ways of its possible use, access roads, etc. Based on the correlation method, the main price-forming factors were determined. These include: the distance to the city (remoteness of the plot), the size of the plot, availability of communications. Conclusions. In addition to the general price-forming factors affecting the market value of agricultural land, natural ones can also be distinguished, on which the efficiency of agricultural production depends, which is used within the framework of a profitable approach.

References

  1. Artemova K.A., Barsukova G.N., Yurchenko K.A. Otsenka zemel’no-resursnogo potentsiala sel’skikh territorii [Evaluation of land-resource analysis of interests]. Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2022, no 100, pp. 29–36. DOI: 10.21515/1999-1703-100-29-36.
  2. Baranova D.V., Pavlova V.A. Rezul’taty zemel’no-otsenochnykh rabot v Severo-Zapadnom ekonomicheskom raione [Results of land assessment work in the North-Western economic region]. Zemleustroistvo, kadastr i monitoring zemel, 2023, no 2, pp. 102–105. DOI: 10.33920/sel-04-2302-07.
  3. Bondarev N.S. Sistema otsenki vozmozhnosti vklyucheniya v khozyaistvennyi oborot narushennykh promyshlennost’yu zemel’ [System for assessing the possibility of inclusion in the agricultural turnover of disturbed lands by the industry]. Ugol’, 2023, no. 2(1164), pp. 60–64. DOI: 10.18796/0041-5790-2023-2-60-64Title.
  4. Bykova E.N. Razvitie metodologii ekonomicheskoi otsenki zemel’nykh uchastkov dlya dobychi i pererabotki tverdykh poleznykh iskopaemykh [Development of methodology for economic evaluation of land plots for the extraction and processing of solid minerals]. Zapiski Gornogo instituta, 2023, vol. 259, pp. 52–67. DOI: 10.31897/PMI.2023.6.
  5. Kovaleva I.V. Otsenka zemel’nykh resursov transgranichnogo regiona v usloviyakh eks-portno-orientirovannosti [Evaluation of land resources of a transboundary region in terms of export orientation]. Industrial’naya ekonomika, 2022, no. 1–2, pp. 114–119. DOI: 10.47576/2712-7559_2022_1_2_114.
  6. Makarov O.A. Istoriya, sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya ekonomicheskoi otsenki pochv v Rossii (obzor) [History, current state and prospects for the development of economic evaluation of soils in Russia (review)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 17. Pochvovedenie [Bulletin of the Moscow University. Series 17: Soil science], 2023, no. 2, pp. 26–34. DOI: 10.55959/MSU0137-0944-17-2023-78-2-26-34.
  7. Morozova N. V., Vasil’eva I.A., Yadareikina Ya.A. Izuchenie vliyaniya protsessa tsifro-vizatsii na ekonomiku v Chuvashskoi Respublike [Studying the impact of the digitalization process on the economy in the Chuvash Republic]. Ekonomicheskie nauki, 2022, no 217, pp. 249–253. DOI: 10.14451/1.217.412.
  8. Oganesyan T.L. Sovershenstvovanie otsenki zemel’ sel’skokhozyaistvennogo naznacheniya v usloviyakh rynka [Improving the assessment of agricultural land in the conditions of the market]. Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya, 2023, no 93-3, pp. 127– DOI 10.18411/trnio-01-2023-138.
  9. Polunin G.A., Titkov A.A. Indikatory rynka zemel’ sel’skokhozyaistvennogo naznacheniya [Indicators of the agricultural land market]. Ekonomika, trud, upravlenie v sel’skom khozyaistve, 2023, no. 2(96), pp. 52–60. DOI: 10.33938/232-52.
  10. Fateeva S.V., Reshetnikov A.V. Novye podkhody k otsenke effektivnosti ispol’zova-niya zemel’nykh resursov v munitsipal’nom obrazovanii[New approaches to assessing the effectiveness of the use of land resources in the municipality]. Ural’skii nauchnyi vestnik, 2023, vol. 1, no 5, pp. 76–82.

About authors

Sokolova Galina N.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State and Municipal Administration and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (galina1980@list.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0908-2538)

Article link

Sokolova G.N. Assessment of the market value of agricultural land [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2023. – №4. P. 50-58. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2023/4/5/. DOI: 10.47026/2499-9636-2023-4-50-58.