Issue page

Yakovleva A., Sokolova G.

Institutional factor
of regional socio-economic development

Keywords: institution, institutional infrastructure, business climate, rating, management efficiency

The article considers problems of assessing institutional infrastructure development in the system of regional socio-economic development provision. It characterizes rating assess-ment of efficiency in socio-economic development management of the regions of the Russian Federation; it analyzes indices of the final rating of management efficiency in subjects of the Russian Federation taking the leading position (first top ten regions-leaders) and in outsider subjects for 2016. The final rating of regional management effectiveness indicates the level of institutional infrastructure development in the regions and the quality of its elements (legal acts, rules, regulations etc.) in the management of regional socio-economic development. Institutional environment of entrepreneurship in the region shapes the business climate, and consequently the investment climate of the region.

References

  1. Ivanitskaya I.P., Vasil’eva I.A. Problemy disproportsional’nosti sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya rossiiskikh regionov [Problems of disproportionality development regions of Russia Federation]. Nauchnoe obozrenie [The scienceview], 2016, no. 12, рр. 236–240.
  2. Natsional’nyi reiting sostoyaniya investitsionnogo klimata v sub”ektakh RF – 2016 [National reiting investmen climate of Russian Federation regions]. Available at: http://asi.ru/investclimate/rating (Accessed 1 Mar. 2017).
  3. Reiting effektivnosti upravleniya v sub”ektakh Rossiiskoi Federatsii v 2014 g. [National reiting investmen climate of Russian Federation regions in 2014]. Available at: https://regnum.ru/ news/amur/1871269.html (Accessed 1 Mar. 2017).
  4. Urusova I.N. Upravlenie razvitiem regiona na osnove balansa ekonomicheskikh interesov sub”ektov vosproizvodstvennogo protsessa [Control of region development on balanceekonomichal interest]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2010, no. 4, рр. 456–459.
  5. Usova Yu.V. K voprosu o reitingakh effektivnosti glav upravleniya v sub”ektakh Rossiiskoi Federatsii [For question of region development reiting]. Available at: http://kaisynoff.livejournal.com/199882.html.
  6. Tsyrenov A.R. Mekhanizm gosudarstvennogo vozdeistviya na formirovanie institutsional’noi sredy ekonomiki regiona: dis. … kand. ekon. nauk [Mechanism ofstate regulationdevelopment regions of Russia Federation. Diss. Abstract]. St. Petersburg, 2003.
  7. Yakovlev A.E., Vasil’eva I.A. Dinamika urovnya bednosti kak kriterii regional’noi depressivnosti [Dynamicsof level povertyas criterionof regional development]. Nauchnoe obozrenie [The scienceview], 2016, no. 21, рр. 139–143.
  8. Yakovleva A.V., Sokolova G.N. Effektivnostlogisticheskoi koordinatsii uchastnikov tovarodvizheniya [Effect of logisticscoordinationсommodity circulation]. Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i tekhnologii [Modent direction development science and technology], 2015, no. 7-7, рр. 148–151.
  9. Yasin E., Yakovlev A. Konkurentosposobnost’ i modernizatsiya rossiiskoi ekonomiki [Competitiveness and modernizationof economical Russin Federetion]. Voprosy ekonomiki [The questionы of economy], 2004, no. 7, рр. 19–34.

About authors

Yakovleva Antonina
candidate of economics,regional economy and entrepreneurship department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (yakovleva-a-v@mail.ru; )
Sokolova Galina N.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State and Municipal Administration and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (galina1980@list.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0908-2538)

Article link

Yakovleva A., Sokolova G. Institutional factor
of regional socio-economic development [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №2. P. 37-42. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/2/4/.