Issue page

Ivanova E., Semenova I.

The question of legislative registration of a family as a legal category

Keywords: family law, family, marriage, legal signs of a family, relationship, invalid marriage

The article assesses operating standard material concerning such institutes of family law as marriage and family. The authors analyze legal designs of specified legal categories offered in theoretical family law. Based on the results of the present work the conclusion is drawn that in our country the legislator intensively conducts legislative activities for improvement of marriage legislation, creating favorable conditions for strengthening family relations, raising the value and authority of a family.

References

 1. Antokol’skaya M.V. Semeinoe pravo Rossii [Family law of Russia]. Moscow, Yurist Publ., 2017, 256 р.
 2. Ivanova E.V., Semenova I.Yu. Pravovye stimuly i pravovye ogranicheniya v otechestvennom semeinom prave kak sovremennaya teoreticheskaya problema [Legal incentives and legal constraints in domestic family law as a modern theoretical problem]. Oeconomia et Jus, 2016, no. 2, рр. 14–19. Available at: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/2/3.
 3. Izbrannye fragmenty v perevode i s primechaniyami I.S. Pereterskogo [Digesty Justinian. Selected fragments, translated and with notes by I. S. Peretersky]. Moscow, Nauka Publ., 1984.
 4. Nechaeva A.M. Semeinoepravo: uchebnik dlya bakalavrov vuzov [Family law: textbook for students of universities]. Moscow, Yurist Punl., 2017.
 5. Meier D.I. Russkoe grazhdanskoe pravo: v 2 ch.) [Russian civil law. 2 vols.)]. Moscow, Statut Publ., 2003, vol. I, 831 р.
 6. Ryasentsev V.A. Sovetskoe semeinoe pravo [Soviet family law]. Moscow, Yuridicheskaya literatura Publ., 1982, 256 р.
 7. Sverdlov G.M. Sovetskoe semeinoe pravo [Soviet family law]. Moscow, Gosyurizdat Publ., 1958, 299 р.
 8. Semenova I.Yu. K voprosu o genezise pravovykh stimulov i ogranichenii v pravovom regulirovanii semeinykh otnoshenii [The question of the Genesis of legal incentives and restrictions in the legal regulation of family relations]. Yuridicheska yanauka [Legal science], 2011, no. 3, рр. 43–45.
 9. Semenova I.Y. Gosudarstvennaya semeinaya politika kak faktor ukrepleniya strategii narodosberezheniya v sovremennoi Rossii [The state family policy as a factor of strengthening strategies. in modern Russia]. Issledovanie razlichnykh napravlenii sovremennoi nauki: materialy VIII Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «The study of various branches of modern science»]. Moscow, Olimp Publ., 2016, pp. 984–988.
 10. Khazova O.A. Osnovnye cherty novogozakonodatel’stva o razvode osnovnykh burzhuaznykh gosudarstv: sb. materialov Vsesoyuznoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Problemysovetskogosemeinogoprava» [Proc. of USSR Sci. Conf. «The main features of the new legislation on divorce major bourgeois States»]. Moscow, 1980, рр. 76–78.
 11. Shershen T.V. O znacheniireshenii Konstitutsionnogo Suda Rossiiskoi Federatsii v zashchitesemeinykhprav i pravovom regulirovanii semeinykh otnoshenii [The significance of the decisions of the constitutional Court of the Russian Federation in the protection of family rights and the legal regulation of family relations]. Semeinoe i zhilishchnoepravo [Family and housing law], 2009, no. 2, р. 6.
 12. Shershenevich G.F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava (po izdaniyu 1907 g.) [The textbook of Russian civil law. T (under the edition of 1907)]. Moscow, SPARK Publ., 1995, 556 р.

About authors

Ivanova Elena V.
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Dean of the Law Faculty, Head of Civil Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (dlf_iev@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4621-5141)
Semenova Inna Yu.
Senior Teacher of Civil Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (iysemenova@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7557-228X)

Article link

Ivanova E., Semenova I. The question of legislative registration of a family as a legal category [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №3. P. 28-30. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/3/4/.