Issue page

Semenova I., Aleksandrova N.

Some theoretical and practical issues connected with definition of a child’s residence by the legislation of the Russian Federation

Keywords: rights of a child, residence of a minor, child care in the Russian Federation, problems connected with definition of a child’s residence

The article analyses the problems of practical and doctrinal character arising when determining a child’s residence in case of his parents’ living apart. The authors come to a conclusion that in defining a child’s residence the Russian State seeks to create necessary conditions for healthy and all-round development of the child; it tries to provide his protection against negative impacts and supports his personality development.

References

  1. Aleksandrova N.V., Fedorov I.Z. Realizatsiya prav grazhdan na spravedlivoe sudebnoe razbiratel’stvo v grazhdanskom protsesse [The right of citizens to a fair trial in civil proceedings] Vestnik rossiiskogo universiteta kooperatsii [Bulletin of the Russian University of cooperation], 2015, no. 4(22), рр. 82–85.
  2. Aleksandrova N.V., Fedorov I.Z. Yuridicheskie fakty v mekhanizme grazhdansko-pravovogo regulirovaniya [Legal facts in the mechanism of legal regulation]. Vestnik rossiiskogo universiteta kooperatsii [Bulletin of the Russian University of cooperation], 2014, no. 1(15), рр. 35–38.
  3. Ivanova E.V., Semenova I.Y. Pravovye stimuly i pravovye ogranicheniya v otechestvennom semeinom prave kak sovremennaya teoreticheskaya problema [Legal incentives and legal constraints in domestic family law as a modern academic]. Oeconomia et Jus, 2016, no. 2, рр. 14–19. Available at: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/2/3.
  4. Ivanov N.V., Mikhailova S.Yu. Khod i rezul’taty bor’by organov militsii s prestupnost’yu nesovershennoletnikh v Chuvashii vo vtoroi polovine 50-kh pervoi polovine 60-kh godov XX veka [The progress and results of the struggle of the police against crime of minors in the Chuvash Republic in the second half of the 50s the first half of the 60s of XX century]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2015, no. 2, рр. 55–59.
  5. Semenova I.Y. Notariat i zashchita prav nesovershennoletnikh: probel’nost’ v zakonodatel’stve [Notaries public and protection of the rights of minors: the omissions in the legislation]. Oeconomia et Jus, 2016, no. 4. рр. 70–75. Available at: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/4/10.

About authors

Semenova Inna Yu.
Senior Teacher of Civil Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (iysemenova@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7557-228X)
Aleksandrova Nadezhda V.
Candidate of Law Sciences, Associate Professor of Civil and Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (nadyaalex@list.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7145-3010)

Article link

Semenova I., Aleksandrova N. Some theoretical and practical issues connected with definition of a child’s residence by the legislation of the Russian Federation [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №3. P. 41-46. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/3/6/.