Issue page

DOI: 10.47026/2499-9636-2022-3-60-66

Rozenko S.V.

Preventing the Spread of Terrorist Ideology in the Russian Public Consciousness

Keywords: information security, laughter, counteraction, terrorist ideology, public consciousness

The article deals with the problem of developing terrorist ideology prevention in the public consciousness in the Russian Federation with the help of non-traditional means of countering the spread of terrorist ideology. The research methods were: critical analysis, historical and legal, content analysis, systemic, sociological, comparative legal ones. The content and features of new terrorist ideologies prevention in the public consciousness in the Russian Federation are analyzed. On a separate basis, the public danger of terrorist threats from Ukraine is noted. It is substantiated that the means of criminal and administrative legal counteraction to terrorist activities used by the state need to be supplemented by public influence. The article presents the tasks that are solved by ideologists and organizers of terrorist activities through the use of the Internet as a technological tool for disseminating destructive information. The features of preventing in the public consciousness the consequences of implementing the terrorist threat created and functioning with the support of individual states are revealed. The author substantiates the need to create and develop a "laughing culture" in the Russian public consciousness as a means of anti-terrorist prevention. The article suggests the need to form mechanisms of "laughter protection" from terrorist activities in the public consciousness.

References

 1. Agapov P.V. Noveishee antiterroristicheskoe zakonodatel’stvo: problemy sotsial’no-kriminologicheskoi obuslovlennosti [The latest anti-terrorist legislation: problems of socio-criminological conditionality]. Obshchestvo i pravo, 2014, no. 1(47), pp. 73–77.
 2. Bastrykin A.I. Sovremennye sposoby protivodeistviya terrorizmu i ekstremizmu [Modern ways of countering terrorism and extremism]. Aktual’nye problemy rossiiskogo prava, 2021, no. 6, pp. 167–170.
 3. Volchetskaya T.S., Osipova E.V., Avak’yan M.V. Sovremennye formy nasiliya v molodezhnoi srede: stepen’ rasprostraneniya i mery profilaktiki [Modern forms of violence among young people: the extent of its spread and prevention measures]. Rossiiskii yuridicheskii zhurnal, 2021, no. 5, pp. 105–115.
 4. Galiev I.Sh. Ob opyte vzaimodeistviya organov gosudarstvennoi vlasti, mestnogo samoupravleniya i pravookhra-nitel’nykh struktur v profilaktike ekstremistskoi i terroristicheskoi deyatel’nosti [On the experience of interaction between state authorities, local self-government and law enforcement agencies in the prevention of extremist and terrorist activities]. Kazanskii pedagogicheskii zhurnal, 2015, no. 6-3 (113), pp. 13–17.
 5. Konovalova O.V. Protivodeistvie terrorizmu v svete kontseptsii L.N. Tolstogo [Countering terrorism in the light of L.N. Tolstoy’s concept]. Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta FSKN Rossii, 2016, no. 3 (24), pp. 69–75.
 6. Merkur’ev V.V. Ispol’zovanie prikladnykh krimi-nologicheskikh issledovanii v reshenii zadach prokuratury po obespecheniyu natsional’noi bez-opasnosti [The use of applied criminological research in solving the tasks of the Prosecutor’s Office to ensure national security]. Vestnik Akademii General’noi Prokuratury Rossiiskoi Federatsii, 2018, no. 4(66), pp. 16–23.
 7. Mikhailov A.G. O nekotorykh aspektakh formirovaniya ekstremistskikh i terroristicheskikh nastroenii i merakh po ikh lokalizatsii [On some aspects of the formation of extremist and terrorist sentiments and measures to localize them]. In: Bukarin V., ed. Sovremennye sistemy bezopasnosti – Antiterror: materialy kongressnoi chasti XII spetsializirovannogo foruma (25–26 maya 2016 g.): v 2 ch. [Modern security systems – Antiterror: materials of the congress part of the XII specialized forum. 2 parts]. Krasnoyarsk, 2016, part 1, pp. 138–145.
 8. Podberezkin A.I. Politika strategicheskogo sderzhivaniya Rossii v XXI veke [The policy of strategic deterrence of Russia in the XXI century]. Moscow, «Mezhdunarodnye otnosheniya» Publ.. 2019, 808 p.
 9. Snop S.N. O novom tipe terrorizma [About a new type of terrorism]. In: Ignatov A.N., ed. Protivodeistvie ksenofobii, ekstremizmu i terrorizmu v sovremennom obshchestve: nauch. tr. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Countering xenophobia, extremism and terrorism in modern society»]. Simferopol, Krymuchpedgiz Publ., 2012, 578 p.
 10. Khlebushkin A.G. Ekstremizm: ugolovno-pravovoi i ugolovno-politicheskii analiz [Extremism: criminal-legal and criminal-political analysis]. Saratov, 2007, 159 p.
 11. Cheverikina E.A., Fatina M.L. Agressivnost’ kak sostavlyayushchaya fenomenov psikhologicheskogo nasiliya i psikhoterrorizma [Aggressiveness as a component of the phenomena of psychological violence and psychoterrorism]. Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2017, no. 28-1, pp. 30–34.
 12. Agapov P.V., Borisov S.V., Vasnetsov A.S. et al. Ekstremizm: strategiya protivodeistviya i prokurorskii nadzor [Extremism: counteraction strategy and prosecutor’s supervision]. Moscow, Prospekt Publ., 2019, 432 p.

About authors

Rozenko Stanislav V.
Candidate of Law Sciences, Head of the Higher School of Law, Yugra State University, Russia, Khanty-Mansyisk (rozenko_sv@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7808-9939)

Article link

Rozenko S.V. Preventing the Spread of Terrorist Ideology in the Russian Public Consciousness [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2022. – №3. P. 60-66. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2022/3/9/. DOI: 10.47026/2499-9636-2022-3-60-66.